Dodane 1 tydzień temu

Miejsce pracy: Gliwice

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za samodzielne prowadzenie spraw związanych z obsługą postępowań o udzielenie zamówień publicznych na potrzeby Spółki

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku należeć będzie:

 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień,
 • przygotowanie niezbędnych dokumentów do wszczęcia i prowadzenia postępowania,
 • opracowywanie specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami,
 • przygotowywanie projektów umów do prowadzonych postępowań oraz projektów aneksów,
 • udział w pracach komisji przetargowych, w tym pełnienie funkcji Przewodniczącego Komisji w postępowaniach,
 • wspieranie członków komisji przetargowych w zakresie merytorycznego prowadzenia postępowań,
 • sporządzanie protokołów z czynności komisji,
 • publikacja ogłoszeń przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych,
 • udzielanie porad i wyjaśnień wydziałom Spółki przy opracowywaniu materiałów
  w postępowaniach,
 • przygotowywanie planu zamówień publicznych,
 • przygotowanie sprawozdań wewnętrznych i zewnętrznych,
 • sporządzanie analiz i raportów,
 • wykonywanie innych czynności wynikających z obsługi prowadzonych postępowań zgodnie z ustawą Pzp i regulacjami obowiązującymi w Spółce.

Nasze wymagania niezbędne to:

 • wykształcenie – wyższe,
 • doświadczenie – przynajmniej 2-letnie w realizacji zadań na podstawie ustawy PZP.,
 • inne wymagania:
  • znajomość i umiejętność stosowania przepisów dotyczących udzielania zamówień (w tym ustawy Prawo zamówień publicznych),
  • znajomość pakietu MS Office,
 • kompetencje miękkie:
  • umiejętność analitycznego myślenia oraz łatwość rozwiązywania problemów,
  • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
  • odpowiedzialność i rzetelność.

Nasze wymagania dodatkowe to:

 • studia podyplomowe/kursy/szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji,
 • świadczenia w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • sprzęt dla pracownika (laptop/telefon służbowy),
 • ubezpieczenie grupowe na życie,
 • możliwość rozwijania swoich kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
 • ciekawą, ambitną, pełną wyzwań pracę w firmie o stabilnej pozycji.

 

Jeśli jesteś zainteresowany/na naszą ofertą złóż swoją aplikację poprzez poniższy formularz.

Aplikuj online

Wymagany jest poprawny numer telefonu.
Wymagany jest prawidłowy adres e-mail.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych jest Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. (dalej SSM Gliwice) Gliwice, ul. Bojkowska 37P. Z inspektorem Ochrony Danych w SSM Gliwice można się skontaktować listownie pod adresem jak wyżej lub poprzez email: iod@ssm.silesia.pl Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ze zmianami (art. 221), oraz na podstawie art. 6 ust. 1 a), b) oraz c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od dnia ich zakończenia, bądź będą przechowywane do kolejnych rekrutacji (nie dłużej jednak niż kolejne 6 miesięcy), zgodnie z Pani/Pana wolą. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania tych danych, a także, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podane dane osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.