Regulamin korzystania z sieci punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego typu Hotspot.

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu - Hotspot (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady korzystania z sieci punktów dostępu do Internetu, wybudowanych w ramach INSTRUMENTU „ŁĄCZĄC EUROPĘ” (CEF) –WiFi4EU. Operatorem infrastruktury jest Śląska Sieć Metropolitalna sp. z o.o.   (zwanym w dalszej części regulaminu „Operatorem”)..

 2. Z usługi może korzystać każda osoba fizyczna lub prawna zwana dalej "Użytkownikiem", po zalogowaniu się do sieci Hotspot.

 3. WiFi4EU jest publiczną siecią otwartą.

 4. Użytkownik logując się do sieci Hotspot wyraża jednocześnie zgodę na przestrzeganie Regulaminu; w przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik powinien natychmiast odłączyć się od sieci Hotspot.§2. Zakres odpowiedzialności

 1. W ramach realizacji Usługi, Operator dołoży wszelkich starań, aby usługa była realizowana na najwyższym poziomie. Operator zastrzega sobie jednak możliwość przerw w działaniu Hotspota ze względu na prace konserwacyjne lub zdarzenia losowe.

 2. Operator nie odpowiada za czasowy brak pokrycia radiowego w wyznaczonych miejscach ani za obniżenie przepustowości łącza.

 3. Operator nie odpowiada za nieuprawnione użycie przez użytkownika oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie.

 4. Operator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez osoby trzecie.

 5. Operator nie odpowiada za warunki techniczne panujące w sieci radiowej oraz opóźnienia w strefie internetowej, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do i z komputera/urządzenia końcowego Użytkownika w Internecie.

 6. Operator nie prowadzi wsparcia dla Użytkowników sieci w zakresie zakupu i konfiguracji urządzeń sieciowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń Użytkownika z infrastrukturą Hotspot.

 7. Operator ma prawo odmówić dostępu lub zablokować dostęp do sieci Hotspot Użytkownikowi i/lub urządzeniu końcowemu, wobec którego zostanie wykazane złamanie któregokolwiek z zakazów wskazanych w §3 ust. 2.

 8. Transmisja radiowa nie jest szyfrowana. Operator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych przesyłanych i odbieranych przez Użytkowników za pośrednictwem Hotspota.§3. Wyłączenie odpowiedzialności Operatora.

 1. Operator nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika.

 2. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w zakresie możliwości korzystania z dostępu do Hotspota wynikających z ochrony poprawnej pracy sieci, oraz w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

 3. Operator nie odpowiada za żadne szkody jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu do Hotspota, a w szczególności za:§4. Warunki korzystania/warunki techniczne.

 1. Dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego.

 2. Aby nawiązać połączenie należy dysponować urządzeniem wyposażonym w prawidłowo działającą bezprzewodową kartę sieciową standardu IEEE 802.11g lub 802.11n lub 802.11ac . W urządzeniu należy włączyć interfejs radiowy (kartę radiową) i wykryć dostępne sieci. Następnie należy połączyć się z SSID’em o nazwie „WiFi4EU”. Po połączeniu nastąpi przekierowanie na stronę logowania do Hotspota.§5. Obowiązki Użytkownika

 1. Korzystanie z sieci punktów dostępowych będzie się odbywało na wyłączne ryzyko Użytkownika.

 2. Użytkownikowi nie wolno używać udostępnionej sieci punktów dostępowych w sposób naruszający prawo, dobre obyczaje lub utrudniający korzystania z udostępnionej sieci innym użytkownikom w tym:

 3. W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu jak i niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z punktu dostępowego, Operator ma prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do sieci Hotspot.

 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje konto, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem.

 5. Za skutki wynikające z używania konta Użytkownika przez osoby trzecie wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

 

§6. Pomoc techniczna

 1. Użytkownik Hotspota może zgłaszać problemy techniczne pocztą elektroniczną na adres: serwis@ssm.silesia.pl

 2. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego bądź stałego braku sygnału internetowego z nadajnikiem Hotspot.

 3. Ewentualna pomoc techniczna udzielana Użytkownikom przez pracowników Operatora, ma wyłącznie charakter grzecznościowy i nie może stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń względem Operatora.

 

§7. Informacja o ochronie danych osobowych.

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:§8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 wrzesień 2020 roku.

 2. Regulamin może zostać zmieniony przez Operatora w każdym czasie bez uprzedzenia. Każdorazowo aktualna wersja Regulaminu będzie dostępna pod adresem www.ssm.silesia.pl/regulamin-wifi4eu/

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 4. W przypadku zaistnienia ewentualnego sporu między Użytkownikiem sieci a Operatorem sądem właściwym do rozstrzygnięcia sprawy będzie sąd właściwy miejscowo z uwagi na siedzibę Operatora