Informacja o przetwarzaniu danych osobowych z monitoringu wizyjnego

Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej Rozporządzenie, Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. informuje, iż:

 1. Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Bojkowska 37P, 44-100, jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w monitoringu wizyjny obejmującym działki nr 1099/3, 1103/3, 1104/2, 1098, 1101, 1105, 1100, 1107/2, 1108/2 położone przy zbiegu ulicy, Bojkowskiej i Toruńskiej w Gliwicach.
 2. Dane z monitoringu przetwarzane są na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdującego się na monitorowanym obszarze.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni. Okres ten może zostać przedłużony w przypadku potrzeby wyjaśnienia zarejestrowanych nieprawidłowości lub zdarzeń.
 4. Osoby objęte monitoringiem mają prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych zgodnie z Art. 15 Rozporządzenia;
  • sprostowania swoich danych osobowych zgodnie z Art. 16 Rozporządzenia;
  • usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z Art. 17 Rozporządzenia;
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z Art. 18 Rozporządzenia;
  • przenoszenia swoich danych osobowych zgodnie z Art. 20 Rozporządzenia;
  • wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z Art. 21 Rozporządzenia;
  • Wskazane uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt z Inspektorem wskazanym w pkt. 6.
 5. Niezależnie od powyższego osoby te mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 6. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych można kontaktować się:
  • pod adresem iod@ssm.silesia.pl,
  • pocztą tradycyjną pod adresem Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., ul. Bojkowska 37P, 44-100 Gliwice
 7. Dane osobowe zbierane są za pomocą kamer monitoringu wizyjnego.
 8. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 9. Odbiorcami danych osobowych mogą być: policja, sądy i inne uprawnione organy – jeżeli obowiązek udostępnienia danych wynika z obowiązujących przepisów prawa; podmioty świadczące usługi prawne lub techniczne na rzecz Administratora.