Archiwum zamówień publicznych

SSM/9/PP/2020

Świadczenie kompleksowej usługi ochrony fizycznej osób i mienia na terenie Radiostacji przy ul. Tarnogórskiej w Gliwicach

Ogłoszenie

Załącznik nr 1- Formularz oferty

Załącznik nr 2- Formularz cenowy

Załącznik nr 3- Wykaz doświadczenia

Załącznik nr 4- Wzór umowy

Załącznik nr 5- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zapytania i odpowiedzi do treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wynikach postępowania


SSM/8/PP/2020

Usługa wsparcia technicznego dla sprzętu serwerowego produkcji Hewlett Packard Enterprise

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1-Formularz oferty

Załącznik nr 1a- Formularz cenowy

Załącznik nr 2a-Oświadczenia o spełnianiu warunków oraz o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 2b-Oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 2c-Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 2d-Informacja o zastrzeżeniu informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa

Załącznik nr 3-Wykaz usług

Załącznik nr 4-Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 5- Wzór umowy

Zapytania i odpowiedzi do treści SIWZ

Zmiana ogłoszenia

Modyfikacja treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie o dialogu technicznym związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie:

Wdrożenie systemu ulg w opłatach za korzystanie z miejskich obiektów użyteczności publicznej oraz innych usług świadczonych przez miasto, zintegrowanego z programem Rodzina 3+ oraz Senior 60+ i 75+, przeznaczonego dla gliwickich płatników podatku od osób fizycznych PIT.

Ogłoszenie o dialogu

Załącznik nr 1- Regulamin przeprowadzania dialogu technicznego

Załącznik nr 2- Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym

Załącznik nr 3- Wykaz zrealizowanych zamówień potwierdzających spełnienie warunku udziału w dialogu technicznym


SSM/7/PP/2020

Usługa wsparcia technicznego dla sprzętu serwerowego produkcji Hewlett Packard Enterprise

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

SIWZ

Załącznik nr 1-Formularz oferty

Załącznik nr 1a- Formularz cenowy

Załącznik nr 2a- Oświadczenia o spełnianiu warunków oraz o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 2b- Oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 2c- Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 2d- Informacja o zastrzeżeniu informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa

Załącznik nr 3- Wykaz usług

Załącznik nr 4- Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 5- Wzór umowy

Zapytania i odpowiedzi do treści SIWZ