Polityka prywatności

Polityka prywatności

Poniższa Polityka Bezpieczeństwa opisuje sposób w jaki Śląska Siec Metropolitalna gromadzi i przetwarza dane osobowe osób korzystających ze stron www.ssm.silesia.pl oraz parkowaniegliwice.pl

Od swego powołania w 2009 r. działamy na rzecz rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej i poszerzenia dostępu do szerokopasmowego internetu na obszarze metropolii śląskiej. W tym celu wykorzystujemy sieć światłowodową i sieć radiową 3.6 – 3.8 GHz, oraz świadczymy usługo hostingowe i kolokacyjne.

Oferujemy rozwiązania z wielu obszarów nowoczesnych technologii, od dzierżawy elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, przez rozwiązania IT, usługi serwerowe, telefonię IP, monitoring przemysłowy, po reklamę multimedialną i popularyzację umiejętności cyfrowych, doradztwo w zakresie innowacji, inwestorstwo zastępcze oraz outsourcing

Jesteśmy także Operatorem Strefy Płatnego Parkowania w Gliwicach.

Aby wypełnić wszystkie te zadania niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych osób korzystających z naszej oferty.

Poniżej przedstawiamy ogólne zasady, zgodnie z którymi przetwarzamy dane osobowe.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informujemy, że:

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Śląska Sieć Metropolitarna,
ul. Bojkowska 37P, 44-100 Gliwice.

W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych można się skontaktować
z Inspektorem Ochrony Danych, listownie pod adresem jak wyżej lub poprzez email: iod@ssm.silesia.pl

Przetwarzamy dane osobowe w różnych sytuacjach opisanych poniżej :

– na podstawie zgody uzyskanych osób zainteresowanych naszą ofertą,

– w celu zawarcia i świadczenia usług,

– w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora np. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami,

– w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,

– w celach archiwalnych (dowodowych), prawnej potrzeby wykazania faktów,

– a także w celu wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Polityka Cookies

Na naszych stronach wykorzystujemy technologię cookies, w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb jej Użytkowników. Wykorzystujemy również cookies w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy naszego serwisu korzystają ze stron internetowych, umożliwiając polepszenie ich struktury i zawartości. Dzięki cookies jesteśmy również w stanie utrzymać sesję użytkownika serwisu (po zalogowaniu), co pozwala wygodniej korzystać
z funkcjonalności naszych stron.

Użytkownik może się również zgodzić się na to, aby wpisane dane zostały zapamiętane i możliwe by było ponowne skorzystania z tych informacji, bez powtórnego ich wpisywania.

Funkcjonalności te uzależnione są od indywidualnych ustawienia przeglądarki internetowej dokonanej przez Użytkownika.

Okres, przez który dane będą przetwarzane

Dane osobowe będziemy przechowywać do momentu przedawnienia się roszczeń z tytułu umowy, świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z odrębnych przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być udostępnione naszym partnerom biznesowym oraz naszym podwykonawcom: dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, firmom wysyłkowym, bankom w celu dokonania płatności, kancelarii prawniczej w celu ochrony naszych interesów oraz, gdy to ma zastosowanie, innym organom z mocy prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osobie których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby której dane dotyczą, osoba taka ma prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim dane osoby są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy, świadczenia usługi lub są przetwarzane na podstawie zgody, osobie takiej przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych.

Osobie których dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , gdy osoba taka uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.