Dzień: 2020-12-15

Oświadczenie Zarządu Spółki

W związku z pojawiającymi się pytaniami dot. Spółki – Zarząd Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. zamieszcza poniższe oświadczenie:

W 2018 r. Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. (spółka komunalna miasta Gliwice) osiągnęła wielomilionowy ujemny wynik finansowy. Głównym powodem trudnej sytuacji ekonomicznej Spółki było zaciągnięcie pożyczki i zakup infrastruktury (serwerów) na realizację projektu „Utworzenie Centrum Usług Wspólnych, jako samorządowej platformy dojrzałych e-usług, oraz digitalizacji zasobów w celu zapewnienia otwartego dostępu do ich postaci cyfrowej”, który to projekt nie uzyskał dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.

W związku z powyższym oraz innymi negatywnymi informacjami płynącymi ze Spółki, w ramach działań nadzorczych miasta Gliwice, 30 kwietnia 2019 r. odpowiadający w tamtym okresie za spółki komunalne Wiceprezydent Adam Neumann, podjął decyzję o odwołaniu ówczesnego Zarządu. Na nowego Prezesa ŚSM Sp. z o.o. Prezydent Miasta powołał panią Ewę Weber.

Prezes Ewa Weber przeprowadziła niezwłocznie szerokie działania zmierzające do pełnego zdiagnozowania sytuacji ekonomicznej, funkcjonalnej oraz księgowej Spółki, a następnie przygotowała i rozpoczęła działania zmierzające do poprawy jej sytuacji finansowo-organizacyjnej. W tym podjęła natychmiastowe negocjacje z pożyczkodawcą mające na celu wynegocjowanie korzystniejszych warunków spłaty pożyczki, co zostało zakończone  powodzeniem.

W wyniku dokonanych analiz przygotowano szeroko zakrojone działania naprawcze mające na celu ograniczenie bieżących kosztów funkcjonowania Spółki oraz bardziej efektywną realizację celów działalności ŚSM Sp. z o.o.

Analizy nowego Zarządu doprowadziły również do stwierdzenia nieprawidłowości w części działań podejmowanych przez funkcjonujący do 30 kwietnia 2019 r. Zarząd. W związku z tym Prezes Ewa Weber złożyła w imieniu Spółki zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania.

Działania naprawcze są konsekwentnie realizowane, a wprowadzone w toku ich wdrażania zmiany przyczyniają się do systematycznej poprawy jakości świadczonych przez Spółkę usług oraz bieżącego funkcjonowania Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. Pożyczka jest spłacana terminowo, a infrastruktura zakupiona na potrzeby niezrealizowanego projektu jest stopniowo wykorzystywana zgodnie z przyjętym harmonogramem i realizacją usług.

 

Prezes Zarządu
Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.

Agnieszka Olbrycht-Banach