Blog

Oświadczenie Zarządu Spółki

W związku z pojawiającymi się pytaniami dot. Spółki – Zarząd Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. zamieszcza poniższe oświadczenie:

W 2018 r. Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. (spółka komunalna miasta Gliwice) osiągnęła wielomilionowy ujemny wynik finansowy. Głównym powodem trudnej sytuacji ekonomicznej Spółki było zaciągnięcie pożyczki i zakup infrastruktury (serwerów) na realizację projektu „Utworzenie Centrum Usług Wspólnych, jako samorządowej platformy dojrzałych e-usług, oraz digitalizacji zasobów w celu zapewnienia otwartego dostępu do ich postaci cyfrowej”, który to projekt nie uzyskał dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.

W związku z powyższym oraz innymi negatywnymi informacjami płynącymi ze Spółki, w ramach działań nadzorczych miasta Gliwice, 30 kwietnia 2019 r. odpowiadający w tamtym okresie za spółki komunalne Wiceprezydent Adam Neumann, podjął decyzję o odwołaniu ówczesnego Zarządu. Na nowego Prezesa ŚSM Sp. z o.o. Prezydent Miasta powołał panią Ewę Weber.

Prezes Ewa Weber przeprowadziła niezwłocznie szerokie działania zmierzające do pełnego zdiagnozowania sytuacji ekonomicznej, funkcjonalnej oraz księgowej Spółki, a następnie przygotowała i rozpoczęła działania zmierzające do poprawy jej sytuacji finansowo-organizacyjnej. W tym podjęła natychmiastowe negocjacje z pożyczkodawcą mające na celu wynegocjowanie korzystniejszych warunków spłaty pożyczki, co zostało zakończone  powodzeniem.

W wyniku dokonanych analiz przygotowano szeroko zakrojone działania naprawcze mające na celu ograniczenie bieżących kosztów funkcjonowania Spółki oraz bardziej efektywną realizację celów działalności ŚSM Sp. z o.o.

Analizy nowego Zarządu doprowadziły również do stwierdzenia nieprawidłowości w części działań podejmowanych przez funkcjonujący do 30 kwietnia 2019 r. Zarząd. W związku z tym Prezes Ewa Weber złożyła w imieniu Spółki zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania.

Działania naprawcze są konsekwentnie realizowane, a wprowadzone w toku ich wdrażania zmiany przyczyniają się do systematycznej poprawy jakości świadczonych przez Spółkę usług oraz bieżącego funkcjonowania Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. Pożyczka jest spłacana terminowo, a infrastruktura zakupiona na potrzeby niezrealizowanego projektu jest stopniowo wykorzystywana zgodnie z przyjętym harmonogramem i realizacją usług.

 

Prezes Zarządu
Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.

Agnieszka Olbrycht-Banach

HOT-SPOTy w mieście Gliwice

Hot-spot to otwarty punkt dostępu, umożliwiający połączenie z Internetem, najczęściej za pomocą sieci bezprzewodowej opartej na standardzie Wi-Fi.

Hot – spot to także 27 punktów w różnych lokalizacjach miasta Gliwice. Zwiedzając Starówkę, kibicując drużynie Piasta Gliwice na Stadionie Miejskim im. Piotra Wieczorka czy odwiedzając Park Doświadczeń przy Radiostacji możemy skorzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu. To tylko niektóre z punktów, które wraz z Urzędem Miejskim w Gliwicach, ze środków pozyskanych na realizację instrumentu „Łącząc Europę”, nasza Spółka rozbuduje oraz zmodernizuje w najbliższym czasie. Pozyskane z powyższego funduszu środki w ramach projektu WiFi4EU, pozwolą na zwiększenie prędkości pobierania danych z dotychczasowej 1Mb/s do 30 Mb/s. W najbliższym czasie spacerując po Parku Chrobrego czy wypoczywając w Ośrodku Czechowice będziemy mogli również skorzystać z darmowego dostępu do Internetu i umilić sobie czas słuchaniem pobranych przez Hot- Spot utworów muzycznych lub oglądaniem filmów. Jak wskazują statystyki w 2019 roku użytkownicy logowali się 14.432 razy do punktów Hot-Spot w naszym mieście i pobrali ilość danych odpowiadającą 125 filmom pełnometrażowym lub 80500 zdjęciom lub 56000 utworom w formacie MP3 lub 1500 godzinom słuchania radia internetowego. Jednak Hot-spoty to nie tylko punkty zewnętrzne, ale także wewnętrzne. Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. oprócz istniejących już punktów m.in. na basenie Olimpijczyk, Mewa czy w Hali Sportowej OSIR  planuje uruchomienie punktów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul . Zwycięstwa i ul. Jasnej.  Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na koniec września 2020 r.

Miasto jest w sieci dzięki SIECI !!!

Inwestycje w Miejską Sieć Szerokopasmową w Gliwicach = zwiększenie jakości świadczonych e-usług

Jednym z kluczowych zadań realizowanych na rzecz Miasta Gliwice w zakresie telekomunikacji jest utrzymanie i rozwój Miejskiej Sieci Szerokopasmowej, czym na co dzień zajmuje się spółka komunalna Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.

Na chwilę obecną infrastruktura wykorzystywana jest w zakresie dostarczania m.in. usług Internetu i telefonii  dla miejskich jednostek organizacyjnych takich jak placówki oświatowe, jednostki pomocy społecznej czy instytucje kultury. Jest również bazą dla Monitoringu Miejskiego oraz miejskich punktów Hot-Spot.

Szerokopasmowa Infrastruktura Sieciowa Miasta Gliwice została wybudowana kilka lat temu
i obejmowała budowę tzw. szkieletu sieci, czyli najważniejszych węzłów sieciowych i głównych relacji światłowodowych, rozchodzących się promieniście z centrum Miasta do kolejnych dzielnic leżących na obwodzie obszaru, który wyznaczają jego granice administracyjne, przy wykorzystaniu dedykowanej kanalizacji teletechnicznej.

W związku z powyższym, aby nowe inwestycje powstające w Mieście Gliwice mogły mieć również bezpośredni dostęp do usług Internetu czy telefonii na podstawie miejskiej infrastruktury, Miasto rok do roku inwestuje w jej rozbudowę.

W czerwcu 2020 r. Urząd Miejski w Gliwicach podpisał umowę z naszą spółką na rozwój kolejnych etapów miejskiej sieci szerokopasmowej:

I etap

WĘZEŁ GLIWICE ZATORZE

Zadanie, rozpoczęte w 2019 roku, jest podzielone na kilka etapów i w założeniach wpływa
na zmniejszenie obciążenia węzła Radiostacja (ul. Tarnogórska 127/129) oraz złącza magistrali światłowodowej w rejonie ulic Tarnogórska / Opolska. Co ważne w planowanym zadaniu ujęta została także budowa światłowodu wzdłuż ul. Knurowskiej, aż do dzielnicy Sośnica. Jest to kontynuacja prac z roku 2019 (wybudowany odcinek wzdłuż ulicy Chorzowskiej), która w efekcie pozwoli na podniesienie poziomu oraz bezpieczeństwa świadczonych usług dla dzielnicy Zatorze

Jest to jednocześnie baza dla planowanych kolejnych miejskich projektów, takich jak np.: objęcie monitoringiem miejskim budowanej w Parku Chorzowskim Tężni Solankowej.

II etap

WĘZEŁ GLIWICE PSZCZYŃSKA

Planowana jest rozbudowa węzła przy ul. Pszczyńskiej, ze względu na możliwość powiązania się z kanałami technologicznymi, które powstają w ramach budowanej w okolicy obwodnicy zachodniej Miasta Gliwice.

Takie rozwiązanie pozwoli w przyszłości na utworzenie pełnej redundancji (zabezpieczenia) dla relacji światłowodowych obsługujących obszar Politechniki Śląskiej (m.in. Arena Gliwice), Ligoty Zabrskiej oraz dzielnicy Bojków.

III etap

MIEJSKIE PUNKTY HOT-SPOT

Jednym z istotnych fragmentów opisywanej infrastruktury są miejskie punkty Hot-Spot. W ostatnim czasie istnieje tendencja na zwiększanie prędkości dostępu do Internetu w takich lokalizacjach. Nie jest to tylko oczekiwanie użytkowników systemu ale jest to także poparte prawnymi regulacjami aktualizowanymi okresowo przez UKE oraz Ministerstwo Cyfryzacji.

Kolejnym istotnym zadaniem powiązanym z punktami Hot-Spot, kontynuowanym w tym roku, będzie przygotowanie infrastruktury światłowodowej dla kilku lokalizacji planowanych do realizacji w ramach odrębnego projektu WiFi4EU. W zeszłym roku przygotowano infrastrukturę w obszarze skweru nad tunelem DTŚ oraz na terenie kąpieliska Czechowice. W obecnym roku przewidziane prace przygotowawcze będą prowadzone na terenie Parku Chrobrego przy ul. Akademickiej.

Rozległa infrastruktura wymaga stałej modernizacji i doposażenia urządzeń nad czym czuwa Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.

Miasto jest w sieci dzięki Sieci!

Zarząd Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.

Od  maja 2020 r. Prezesem Spółki jest Pani Agnieszka Olbrycht-Banach, wcześniej analityk biznesowy z ponad 17-letnim doświadczeniem w obszarach IT dla rozwiązań służących administracji publicznej. Od 12 lat zarządzający zespołami ludzkimi, współtworzący nowoczesne standardy wspierające zarządzanie w administracji samorządowej m.in. w zakresie finansów publicznych, informatyzacji usług publicznych, a także realizacji nowoczesnej polityki personalnej. Odpowiadała za wdrożenie wielu rozwiązań finansowych i zarządczych zarówno na poziomie organizacji, jak i Miasta. Pełniła również funkcję zastępcy koordynatora w jednym z urzędów w zakresie przedsięwzięcia „Benchmarking – kontynuacja” realizowanego w ramach współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów. Koordynowała wiele innowacyjnych projektów, które miały wpływ na usprawnienie funkcjonowania organizacji.

W Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. od lipca 2019 r. pełniła funkcję Dyrektora Wydziału Finansowo-Kadrowego, gdzie m.in. odpowiadała za politykę finansową Spółki, księgi rachunkowe, a także wprowadzanie procedur kontrolingowych.

Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie o specjalności rewizja finansowa, a następnie w ramach podnoszenia kompetencji menadżerskich studia podyplomowe z zakresu zarządzania i psychologii w biznesie.

Akcja VPN

W związku z obecną, trudną, sytuacją w kraju (i na świecie) nastąpiło zwiększone zapotrzebowanie na realizację obowiązków pracowniczych w trybie pracy zdalnej. Nasza Spółka, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Jednostek Organizacyjnych Miasta Gliwice, przygotowała dedykowane rozwiązanie, pozwalające na bezpieczne połączenie stacji roboczych pracowników z siecią administracyjną ich Jednostek.

Wdrożone w trybie pilnym rozwiązanie pozwala na transmisję danych poprzez tunel kryptograficzny TLS VPN (szyfrowanie w modelu Client-to-Site) przy wykorzystaniu imiennych certyfikatów PCKS. Dla każdej lokalizacji uruchomiono dedykowany serwer VPN, skonfigurowany na routerze dostępowym Jednostki.

Do końca kwietnia 2020 r. z powyższego rozwiązania skorzystało około 25-ciu Miejskich Jednostek Organizacyjnych, w tym przede wszystkim Jednostki o charakterze edukacyjnym. Równolegle z uruchomieniem zdalnego dostępu pracowniczego na potrzeby Administracji Publicznej nasza Spółka zapewniła wsparcie dla użytkowników końcowych usługi lub wskazanych, upoważnionych przez dyrekcję danej Jednostki  Informatyków i Administratorów Systemów Informatycznych.

Edu IT – edycja 2018
Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. zaprasza do udziału w IV edycji Ogólnopolskiej Konferencji „Edu IT. Nowe technologie w edukacji”, która odbędzie się 13 grudnia 2018 r.Partnerem strategicznym wydarzenia jest Microsoft Polska.

Wśród tematów tegorocznej edycji Konferencji między innymi:

 • Jak wspierać uczniów w korzystaniu z sieci i nowoczesnych technologii. Wsparcie pedagogiczne i praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Roboty w szkole – metody pracy z robotami edukacyjnymi(Wonder robots, Ozobot, Photon robot).
 • Metoda LEGO w szkole– warsztaty praktyczne dla nauczycieli różnorodnych etapów edukacyjnych.
 • VR – wirtualna rzeczywistość – zastosowanie VRw edukacji i projektowanie własnych treści VR za pomocą bezpłatnych narzędzi.
 • Edukacyjny escape roomi gry w edukacji (gry wirtualne i analogowe).
 • Bezpłatne cyfrowe narzędzia edukacyjne w pracy nauczyciela, narzędzia dla przyrodników, humanistów i nauczycieli przedmiotów ścisłych.
 • Ochrona danych osobowych w szkole RODO– zagadnienia praktyczne – możliwość konsultacji z ekspertami.
 • Sprawne zarządzanie i przywództwo w szkoleoraz wprowadzanie szkolnych zmian.
Mat@nado 2018

Za nami Finał VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mat@ndo, który odbył się 25 października 2018r w Centrum Edukacyjno – Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Uczniowie mieli godzinę na rozwiązanie 14 zadań: 4 informatycznych i 10 matematycznych, m.in. z zakresu planimetrii, trygonometrii, funkcji liniowych i kwadratowych oraz systemów liczbowych i funkcji logicznych. Pracowali przy komputerach w 3-osobowych drużynach, mając do dyspozycji wyłącznie kartkę i długopis. Wyłaniając zwycięzców jury wzięło pod uwagę poprawność wykonania zadań oraz czas.

Tegorocznymi finalistami w kategorii szkół licealnych zostali:

 • I miejsce –  V Liceum Ogólnokształcące z Bielska Białej
 • II miejsce – II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z Radomska.
 • III miejsce – Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki z Miechowa

W kategorii szkół technicznych: 

 • I miejsce – Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych z Gliwic
 • II miejsce – Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 z Warszawy
 • III miejsce – Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II z Kleszczowa

Mistrzem Mat@ndo 2018 zostało V Liceum Ogólnokształcące
z Bielska Białej

Tegoroczny konkurs został rozszerzony o zadania informatyczne przygotowane przez Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 

W tej kategorii mistrzem Informatyki w kategorii szkół licealnych zostało  II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z Radomska, a kategorii szkół technicznych Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych z Gliwic.

Intelektualne zmagania to najważniejszy, ale nie jedyny aspekt Mat@ndo. Podczas finału odbyły się również spotkania z przedstawicielami świata nauki, prezentacje, warsztaty popularnonaukowe oraz wykłady prowadzone przez pracowników Politechniki Śląskiej m.in. na temat: rozpoznawania emocji przez komputery i fascynujący świat nauki.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz ich opiekunom. Dziękujemy wszystkim którzy wzięli udział w eliminacjach oraz finale tegorocznej edycji konkursu.

Organizatorami wydarzenia było Miasto Gliwice oraz Śląska Sieć Metropolitalna, a patronem honorowym Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Śląskie Kuratorium Oświaty, Politechnika Śląska i Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Patroni medialni: TVP Katowice, TVS, Radio CCM, infogliwice.pl

Partner strategiczny konkursu: Euvic Sp. z o. o.