Blog

Program Partnerstwo dla Cyberbezpieczeństwa

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. jest uczestnikiem programu Partnerstwo dla Cyberbezpieczeństwa koordynowanego przez NASK. Program ten powstał z myślą o wspieraniu i propagowaniu idei wielosektorowej współpracy na rzecz wzmacniania odporności cyfrowej RP. Jest to środowisko umożliwiające wymianę informacji i dobrych praktyk, a także dzielenie się doświadczeniem, między podmiotami uczestniczącymi w programie.

Głównym celem programu jest podnoszenie poziomu wiedzy i wzmacnianie kompetencji w obszarze cyber-bezpieczeństwa, a także:

 • wspieranie polskich instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, w budowaniu oraz rozwijaniu kompetencji w zakresie cyber-bezpieczeństwa,
 • współtworzenie z partnerami systemu kooperacji, w szczególności wymiany informacji,
 • kształtowanie i utrwalanie dobrych praktyk w zwalczaniu cyber-zagrożeń,
 • budowanie realnych struktur do odpierania ataków sieciowych.

Cyfryzacja i postęp technologiczny są oznaką rozwoju, który niesie za sobą ryzyko wzrostu cyberprzestępczości. W świetle nowych zagrożeń niezbędna jest budowa niezawodnych i bezpiecznych mechanizmów współpracy międzysektorowej. Jako świadoma zagrożeń Spółka wierzymy, że partnerstwo oparte za zaufaniu umożliwi nam skuteczną walkę i ochronę przez cyber-zagrożeniami.

Więcej informacji o programie na stronie internetowej NASK: https://www.nask.pl/pl/dzialalnosc/csirt-nask/pdc/3415,Program-Partnerstwo-dla-Cyberbezpieczenstwa.html

Przetarg na lokale użytkowe gminne

Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z o. o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 37P, działająca w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu za najem lokali użytkowych zlokalizowanych na obiekcie Gliwice Centrum Przesiadkowe przy ul. Składowej 8, 8A, 8B.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie_przetarg na stwakę czynszu

Oswiadczenie-o-braku-zobowiazan-wobec-Miasta-Gliwice-zalacznik-nr-3

Oswiadczenie-o-zapoznaniu-sie-z-warunkami-technicznymi-lokalu-uzytkowego-garazu-zalacznik-nr-2

umowa_najmu_lokali

umowa_najmu_lokali_urządzenia_samoobsługowe_ostateczna

załączniki do umowy

Zarządzenie PM_2021_4476_Regulamin przetargu na wysokość stawki

Zarządzenie PM_2022_6673_Regulamin + zmiana SSM

 

Zarządzenie nr PM-8847/2023 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 23 listopada 2023 r.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344) Prezydent Miasta Gliwice informuje, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (Gliwice.eu) zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości:

 • przeznaczone do przetargu nieograniczonego (wykaz UK/2022/1/3) do 14.12.2023 r.

Zarządzenie nr PM-8847/2023

Przetarg na lokale użytkowe gminne

Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z o. o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 37P, działająca w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu za najem lokali użytkowych zlokalizowanych na obiekcie Gliwice Centrum Przesiadkowe przy ul. Składowej 8, 8A, 8B.

Oswiadczenie-o-braku-zobowiazan-wobec-Miasta-Gliwice-zalacznik-nr-3

Oswiadczenie-o-zapoznaniu-sie-z-warunkami-technicznymi-lokalu-uzytkowego-garazu-zalacznik-nr-2

Pismo wychodzące_2023-09-13 14_16_00_podpisane

umowa_najmu_lokali

załączniki do umowy Z

arządzenie PM_2021_4476_Regulamin przetargu na wysokość stawki

Zarządzenie PM_2022_6673_Regulamin + zmiana SSM

Zarządzenie nr PM-8352/2023 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 21 sierpnia 2023 r.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344) Prezydent Miasta Gliwice informuje, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (Gliwice.eu) zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości:

 • przeznaczone do przetargu nieograniczonego (wykaz UK/2022/1/2) do 11.09.2023 r.

Zarządzenie nr PM 8352/2023

Przetarg na lokale użytkowe gminne – 27.06.2023 r.

Przetarg na lokale użytkowe gminne – 27.06.2023 r. Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z o. o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 37P, działająca w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu za najem lokali użytkowych zlokalizowanych na obiekcie Gliwice Centrum Przesiadkowe przy ul. Składowej 8, 8A, 8B.

Pliki do pobrania:

 1. Ogłoszenie – przetarg na stwakę czynszu
 2. Zarządzenie PM_2021_4476_Regulamin przetargu na wysokość stawki
 3. Zarządzenie PM_2022_6673_Regulamin + zmiana SSM
 4. umowa_najmu_lokali_wzór
 5. Oswiadczenie-o-braku-zobowiazan-wobec-Miasta-Gliwice-zalacznik-nr-3
 6. Oswiadczenie-o-zapoznaniu-sie-z-warunkami-technicznymi-lokalu-uzytkowego-garazu-zalacznik-nr-2
 7. załączniki do umowy
Zarządzenie nr PM-7725/23
Prezydenta Miasta Gliwice

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344) Prezydent Miasta Gliwice informuje, iż  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (Gliwice.eu) zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości:

 • przeznaczone do przetargu nieograniczonego (wykaz UK/2022/1/1) do 31.05.2023 r.

Zarządzenie nr PM-7725/23 Prezydenta Miasta Gliwice

Gliwickie Centrum Przesiadkowe
przetarg ustny na wysokość stawki czynszu

Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z o. o. w Gliwicach przy Bojkowskiej 37P, działająca w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu za najem lokali użytkowych zlokalizowanych w Gliwice Centrum Przesiadkowe przy ul. Składowej 8, 8A, 8B w Gliwicach.

Ogłoszenie przetargu

Oswiadczenie-o-zapoznaniu-sie-z-warunkami-technicznymi-lokalu-uzytkowego-garazu-zalacznik-nr-2

Oswiadczenie-o-braku-zobowiazan-wobec-Miasta-Gliwice-zalacznik-nr-3

umowa_najmu_lokali_wzór

Zarządzenie PM_2021_4476_Regulamin przetargu na wysokość stawki

Załączniki do umowy

Zarządzenie PM_2022_6673_Regulamin + zmiana SSM

Bezpieczeństwo danych na najwyższym poziomie

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. uzyskała certyfikat ISO 27001, potwierdzający, iż system zarządzania bezpieczeństwem informacji, który został wdrożony w Spółce, spełnia najwyższe, międzynarodowe standardy w tym zakresie.

 

ISO 27001 jest międzynarodową normą regulującą i oceniającą system zarządzania bezpieczeństwem informacji, jaki obowiązuje w danej organizacji – przedsiębiorstwie czy instytucji. W szczególności dotyczy on poufności, integralności i dostępności danych, jakie są przez nią posiadane i przetwarzane.

– Świadomość znaczenia ochrony danych systematycznie rośnie, zarówno wśród mieszkańców Gliwic, jak i podmiotów, z którymi na co dzień współpracujemy – miejskich instytucji i przedsiębiorców. Zapewnienie możliwie najwyższego poziomu ochrony danych jest szczególnie istotne w działalności takiego podmiotu jak Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. – mówi Prezes ŚSM Agnieszka Olbrycht-Banach – Przystępując do procesu certyfikacji chcieliśmy potwierdzić naszym kontrahentom, iż obowiązujące w naszej Spółce procedury gwarantują bezpieczeństwo i poufność przekazywanych danych.

Ściśle określone w normie procedury bezpieczeństwa, które zostały wdrożone w ŚSM, minimalizują potencjale zagrożenia – w tym kradzież danych – ale także podnoszą kompetencje zatrudnionych pracowników. Wynika to z rozbudowanego procesu certyfikacji. Jego pierwszym elementem jest audyt wewnętrzny, którego zadaniem jest sprawdzenie obowiązujących procedur oraz metod przetwarzania i przechowywania danych. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku, specjalny, zewnętrzny podmiot dokonuje oceny poziomu bezpieczeństwa i obowiązujących w organizacji polityk, w tym zakresie pod kątem ich zgodności z międzynarodową normą ISO/IEC 27001:2017-06. Uzyskanie pozytywnej oceny oznacza otrzymanie – na okres 3 lat – certyfikatu.

Istotą normy jest ciągłe doskonalenia zgodnie z Cyklem Deminga – Planuj, Wykonuj, Sprawdzaj, Działaj. Dlatego też wdrożony w Spółce System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji będzie w dalszym ciągu rozwijany i udoskonalany – zaznacza Prezes Agnieszka Olbrycht-Banach – Mam na względzie niezwykle dynamiczne środowisko w jakim funkcjonujemy, zmiany technologiczne i prawne, które powodują, iż nieustannie musimy podnosić poziom świadczonych przez nas usług.

– Zadaniem każdego samorządu jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, stąd jako Gliwice podejmujemy szereg działań w tym zakresie, poczynając od miejskiego monitoringu wizyjnego po współpracę na różnych polach ze służbami funkcjonującymi na terenie miasta. Nie można jednak zapominać w dzisiejszych czasach również o bezpieczeństwie cyfrowym danych, które miasto przetwarza. Certyfikacja Śląskiej Sieci Metropolitalnej sp. z o.o. normą ISO 27001:2017-06 jest dużym krokiem naprzód ku zwiększaniu podnoszenia poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji – informuje Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber.

Audyt zewnętrzny w ŚSM przeprowadziło w listopadzie i grudniu 2021 r. Stowarzyszenie Wspierania Nauki, Nowych Technologii i Przedsiębiorczości.