Praktyki i staże

section-f5f89e0

Jeżeli chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe, uzupełnić swoją wiedzę zdobytą w trakcie edukacji i czerpać wiedzę od specjalistów to zapraszamy do współpracy w postaci praktyk bądź stażów.

W naszej Spółce organizujemy  praktyki zawodowe, absolwenckie oraz staże.

Informacje podstawowe dotyczące stażu:

 • Staż oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.
 • ŚSM Sp. z o.o. organizuje staże dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach.
 • ŚSM Sp. z o.o. składa wniosek o skierowanie osoby bezrobotnej do odbycia stażu. Powiatowy Urząd Pracy, analizując kwalifikacje osób spełniających warunki do odbycia stażu, kieruje bezrobotnych do odbycia stażu.
 • Przewidywany okres trwania stażu wynosi od 3- 6 miesięcy,
 • Szczegółowych informacji na temat oferty stażowej udziela Powiatowy Urząd Pracy Gliwicach

Informacje podstawowe na temat praktyk

W ŚSM Sp. z o.o.istnieje możliwość odbycia bezpłatnej praktyki:

 • Zawodowej: przeznaczonej dla uczniów szkół zawodowych, technikum, szkół policealnych oraz studentów wyższych uczelni,
 • Absolwenckiej: skierowanej do osób, które ukończyły co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyły 30. roku życia.

Warunkiem przyjęcia na praktyki jest złożenie podania w terminie co najmniej miesiąca przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk oraz programu praktyk. W podaniu należy wskazać uczelnię na jakiej przyszły praktykant studiuje bądź w jakiej szkole się uczy, proponowany Wydział/Dział w jakim chciałby odbyć praktyki oraz termin odbycia praktyk.

Po rozpatrzeniu podania i uzyskaniu zgody na odbycie praktyki, pomiędzy ŚSM Sp. z o.o. a absolwentem bądź uczelnią lub szkołą zawierana jest umowa określająca prawa i obowiązki stron oraz czas trwania praktyki.

Jeśli jesteś zainteresowany/na odbyciem praktyk w SSM złóż podanie poprzez poniższy formularz.

  Klauzula RODO
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych jest Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. (dalej SSM Gliwice) Gliwice, ul. Bojkowska 37P. Z inspektorem Ochrony Danych w SSM Gliwice można się skontaktować listownie pod adresem jak wyżej lub poprzez email: iod@ssm.silesia.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w związku z rekrutacją na praktyki zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ze zmianami (art. 221), oraz na podstawie art. 6 ust. 1 a), b) oraz c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Dane będą przetwarzane przez okres rekrutacji na praktyki, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od dnia zakońzcenia, zgodnie z Pani/Pana wolą. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania tych danych, a także, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podane dane osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.